30. výročí listopadové revoluce v N.Jičíně

Předně nutno podotknout, že vedení města si na organizátory a iniciátory změn roku 1989 a také zakladatelé Občanského fóra (OF), ani nevzpomnělo. Neuspořádalo žádnou besedu, nebo vzpomínku, ani nikoho z přímých účastníků k 30. výročí těchto událostí, neoslovilo.

Ještě mrzutější bylo, že v listopadovém čísle Novojičínského zpravodaje vyšel článek archiváře, kde byly uvedeny některé mylné informace, a proto bylo zažádáno o opravu.

Autor M.Vitko kontaktoval jednoho z aktéru M.Urbana k vyjádření se k článku, kdy již nebylo možno žádnou korekci, či opravu provést. Což sám autor přiznal, že přichází „s křížkem po funuse.“

M.Urban a A.Forman požádali proto o opravu v následujícím čísle Zpravodaje. Nebylo jim však vyhověno:

V minulém čísle Novojičínského zpravodaje byl mj. mylně a nepravdivě uveden v článku „Listopad 1989 v N.Jičíně“ v odstavci “První shromáždění“ tento text: „Na dnešním Masarykově náměstí v N.Jičíně (tehdejší Leninovo náměstí) se již několik dní po 17. listopadu shromažďovaly hloučky mládeže. Studenti brněnských vysokých škol šířili mezi obyvateli Provolání studentů k událostem 17.11., stanovisko Charty 77 a další dokumenty.“

Prosíme o opravu a uvedení korektních informací.

Na náměstí v N.Jičíně se uskutečnila první demonstrace již v pondělí 20.listopadu 1989, kde byli jejími účastníky iniciátoři změn z akvaristického spolku, jak je jmenovitě uváděno dále v textu, nikoliv studenti.
Přímí účastníci M.Urban, A.Forman

Na starostu města se jeden ze zakladatelů OF obrátil tímto emailem, který celou situaci taktéž vysvětluje:

Pane starosto,
obracím se na Vás jakožto představitele města a taky předsedu redakční rady Zpravodaje s žádostí o sjednání nápravy, kdy v posledním vydání byly zveřejněny nepřesné informace v článku týkající se událostí v listopadu 1989.  Jako přímý účastník polistopadového dění od počátku v našem městě žádám, aby nebyly měněny historické skutečnosti, ani co do průběhu a taky osob.  Došlo k tomu už v minulosti a lze se důvodně domnívat, že to není náhoda. Na náměstí v N. Jičíně se uskutečnila první demonstrace v pondělí 20. listopadu 1989, kde byli jejími organizátory a demonstranty iniciátoři změn z akvaristického spolku, jak je jmenovitě uváděno dále v textu, nikoliv studenti. Taky pasáž o „řečníku“, řediteli Glogarovi na Generální stávce je zavádějící, čtenář by mohl nabýt dojmu, že šlo o řečníka z řad protestujících občanů, a nikoliv z řad starých komunistických struktur, kterým bylo organizátory (mezi které jsem patřil) umožněno promluvit (Glogar, Cink, Klos).
Pokud nebyly autorovi a redakční radě historické skutečnosti jasné, mohli se kdykoliv obrátit na osoby, které byly v řadách protestujících od počátku. Takto, pokud nedojde k opravě, vzniká nebezpečí, že v případě dalších výročí se nepřesnosti, ať již náhodné či úmyslné budou opakovat a navyšovat.  Na závěr si dovolím vyslovit podiv, že nebyla uspořádána v režii města beseda, kde by se zejména mládež, o které je známo, že má v historii této země značné mezery, dozvěděla konkrétní věci o listopadu 1989 ve vlastním městě.

Vlastimil Šimík

Bohužel nápravy se přímí účastníci a zakladatelé OF nedočkali.

Článek Novojičínského zpravodaje: