Jak to vše začalo

Video k 30.výročí listopadu 1989:

Popis událostí listopadové revoluce v N.Jičíně poskytnuté M.Urbanem novinářům při příležitosti 20.výročí

Předlistopadové a následné období roku 1989
Začalo to neplánovaně již před listopadem 89 a docela náhodně. V Československém svazu chovatelů v N.Jičíně byl mnou, V.Šimíkem a A.Formanem založen zájmový klub akvaristiky a teraristiky, kde se začali scházet lidé, které spojoval tento společný koníček. Při pravidelných schůzkách, kdy se budovala stálá výstava s prodejem, se jak už to bývá, hovořilo o lecčems a taky samozřejmě i o politice. Z těchto setkání bylo hned patrné, kdo a jaký měl na tehdejší režim názor. Z poslechu rádia Svobodná Evropa, kterou jsem pravidelně nahrával na radiomagnetofon, pro tento účel pořízený, jsem měl informace, které se v oficiálních, tehdejších zdrojích pochopitelně neobjevily a které jsem pak rozšiřoval dále. Ještě před listopadem jsme s V.Šimíkem, A.Formanem a dalšími P.Březinou a I.Prudičem založili tzv. nezávislou iniciativu, což bylo tehdejším režimem dosti potíráno. Smyslem bylo např. rozšiřování textu „Několik vět“ a finanční pomoc těm, kteří byli za toto rozšiřování různě postihováni. Na to jsme založili účet a skládali finance. Ve výročních dnech, jako byl např. 21. srpen jsme demonstrativně, ale v tichosti bez transparentů v černých tričkách procházeli náměstím, kde nás perlustrovali příslušníci VB a sledovali a natáčeli příslušníci tajné StB.

Po studentské manifestaci, v pátek 17.listopadu 89, byla naše debata soustředěna právě na tyto aktuální události, odehrávající se v Praze. Proto jsme se i když v malém počtu, asi šesti lidí (M.Urban, V.Šimík, A.Forman, I.Prudič, P.Březina), sešli poprvé v pondělí večer 20.11.89 na náměstí, kde jsme se svíčkami v ruce demonstrativně toto náměstí začali obcházet. Do průvodu, který ani nelze nazvat průvodem neboť nás bylo málo, se přidali další, kteří nás zahlédli oknem tehdejší restaurace „Jelen“. Byli to mladí kluci ze SPUSA (Společnost přátel USA). Provolávali jsme hesla za svobodu a podporu studentů. Za námi kroužilo auto VB, avšak určitě ne z toho důvodu, že by se chtěli přidat. Na další den nás již bylo víc a tak jsem vystoupil na kašnu a přečetl prohlášení studentů, vydané v pondělí 20.11.89. Každým dnem nás ale pomalu přibývalo a na generální stávce v pondělí 27.11.1989 bylo již náměstí zaplněno. A to byl vlastně základ tehdejší iniciativy na svržení totalitní moci, pořádání demonstrací, generální stávky a založení Občanského fóra (OF) v N.Jičíně.

Občanské fórum bylo založeno ještě před generální stávkou, kdy jsem nejprve poskytl příhodné místo a zázemí pro tyto účely na svém detašovaném pracovišti – Pozemních stavbách, kde byl k dispozici telefon a dokonce dálnopis. Po zveřejnění kontaktního čísla telefonu se pochopitelně zájem StB soustředil k tomuto místu. Zaznamenali jsme několikrát např.fotografování dobrovolných pracovníků OF, přes okno v této budově. Dne 25.11. a 26.11.1989 se na shromáždění v J-klubu konstituoval celý koordinační výbor OF. Nejprve se scházel v J-klubu, následně byla poskytnuta místnost na tenisových kurtech TJ N.Jičín a zanedlouho pak byly zpřístupněny prostory na Lidické č.1.

Právě včera jsem doma dohledal, dnes už historické první dokumenty o založení novojičínského OF, které Vám ofocené posílám v příloze. Je zde jmenovitý seznam prozatímních členů už oficiálního Koordinačního výboru OF (KVOF), který se průběžně měnil. Někteří začali být aktivní při zakládání OF v místech bydliště a v zaměstnání, někteří další následně nabídli pomoc a stali se pak členy. Druhý dokument, který Vám rovněž posílám, dokladuje, že ještě týž den po utvoření KVOF, tedy den před gen.stávkou, vstoupilo OF v dialog s MěstV KSČ a OV KSČ, kdy poté vydalo „Prohlášení novojičínského OF“. Z něho např.vyplývá, jak nám komunisté, vzpomínám si např. na s.Kremla, zakázali použít veř.rozhlas na ozvučení manifestační gen.stávky.

V pondělí dne 27.11.1989 byla OF zorganizována generální stávka. Členové OF navštěvovali různá pracoviště, zvali zaměstnance k této manifestaci a předávali informace, aby se lidé nebáli přijít a odmítali zastrašování z řad vedení závodů. Zúčastnil jsem se např. spolu s V.Šimíkem takovéto návštěvy v Tonaku, kdy nás ředitel ing.Holý nejprve nechtěl přijmout, ale pak nás vrátný nakonec pustil. Ředitel nás nechal sednout do své kanceláře a vyžádal si naše obč. průkazy. Po prohlédnutí, co jsme zač, jsme mu přednesli účel naši návštěvy. Na to nás odmítl, že procházel všechny provozy a že generální stávky se nezúčastní žádný pracovník. Obdobnou zkušenost zažil s druhým největším závodem v N.Jičíně A.Forman. Při návštěvě Autopalu mu ředitel ing.Glogar sdělil, že závod stávku nepodpoří a nikdo se ji nezúčastní. Sám totiž ještě v pátek vydal písemný zákaz účasti na gen.stávce pod vyhrůžkami sankcí případným účastníkům. Vyvěsit alespoň leták gen.stávky na vrátnici Autopalu ředitel rovněž zakázal. Z Autopalu ale přišlo tolik zaměstnanců, že patrně, aby v závodě nezůstal ředitel sám, tak se nakonec dostavil i on a svůj příkaz patrně zrušil.

Dne 13.12.1989 se konalo v Tatrovance 20.zasedání MěNV, kde byl za Občanské fórum M.Urbanem přednesen příspěvek a výzva k odstoupení všech členů rady MěNV a rekonstrukcí rady byl pověřen dosavadní místopředseda MěNV ing.L.Gróf. Bylo schváleno konání mimořádného plenárního zasedání na den 17.1.1990, kdy bude rada odvolána. I když bylo vedení MěNV pod tíhou společenských událostí nakloněno k odstoupení, v samotném plénu to prosadit nebylo snadné. K odmítavému stanovisku rétoricky vybaveného JUDr.Z.Mináře (KSČ) se připojovali další diskutující, kteří nebyli ochotni změny přijmout.

Dne 20.12.1989 se konalo zasedání ONV, kde bylo předneseno stanovisko Obč.fóra k řešení demokratizace ONV členem ČSL J.Kývalou. Vedení ONV však včele s předsedou ing.Billem nechtělo žádnou rezignaci přijmout a ani o vyslovení nedůvěry nechtělo nechat hlasovat. Pod tíhou dalších diskutujících z řad hostů, např. MVDr.Šmída, se pak předsedající zeptal, zda má rada ONV důvěru pléna. Zvedlo se 6 rukou. Ani to však nechtělo vedení dát do usnesení, nakonec však bylo usnesení i s tímto bodem schváleno. To však ještě nebyl konec celé demonstrace síly neboť v následném tisku usnesení, nechal předseda tento bod změnit. Pod tímto tlakem předsedy na zfalšování usnesení, se pracovník ONV, který měl tisk na starost, údajně nervově zhroutil.

Další činností Koordinační centra OF (KCOF) v N.Jičíně bylo taky organizování a pořádání diskusních klubů (OKS, J-klub), mítinků s názvem RES PUBLICA (Tatrovanka), pomoc při zakládání OF v okresu N.J., delegování zástupců do různých nově utvářejících nebo stávajících uskupení a komisí, zasazení se o navrácení majetku KSČ, neustálý telefonický kontakt a být nápomocni při řešení nejrůznějších problémů, apod. V neposlední řadě pak připravit návrhy na první svobodné a demokratické volby.

Byl vydáván zpravodaj FÓRUM – nejprve občasník, první číslo vyšlo 19.12.1989, do konce roku 1989 vyšly dvě nulté čísla, následně pak pravidelný týdeník, celkem 40 čísel, poslední 4.12.1990. (Všechny čísla mám archivované)

K 20. výročí těchto událostí byla právě nyní dokončena tvorba webových stránek www.novyjicin.unas.cz , jejichž smyslem je ve spolupráci s občany a pamětníky sestavit a shromáždit dokumenty, vzpomínky a materiály k této, již historické a převratné době.